Ecologia

A Can Cateura ens preocupem pel medi ambient, per aquest motiu, hem equipat la casa amb una sèrie de mesures per fer un món més sostenible.

Tenim un dipòsit de recollida d’aigües pluvials que serveix per regar i per proveir l’aigua dels vàters.

També tenim el suport de plaques solars per escalfar l’aigua sanitària. Existeix una fossa sèptica amb rases drenants per filtrar les aigües residuals.

Tant en els banys com a la cuina es disposa de gel i detergent biològics , així com la piscina exterior és de sal.

A més, us facilitem el reciclatge, a la cuina trobareu 5 cubells per separar els diferents residus, i a l’entrada de la finca els contenidors per poder fer la recollida selectiva.